English Thai
ข่าวสารและกิจกรรม
      กลับหน้าข่าว

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ข่าววันที่: 12 ต.ค. 2556   |    หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
 
 
ประกาศเรื่อง การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
นักศึกษาที่ต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ในปี 2557
สามารถยื่นคำร้องขอผ่อนผัน
ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2556 – 15 ก.พ. 2557
โดยจัดเตรียมเอกสารดังนี้

1.คำร้องขอผ่อนผันฯ(รับได้ที่ฝ่ายกิจการฯ)
2.สด.9
3.สด.35 (หมายเรียกเกณฑ์)
4.สำเนาทะเบียนบ้าน
5.สำเนาบัตรประชาชน
6.สำเนาบัตรนักศึกษา
7.ค่าธรรมเนียม 50 บาท

ติดต่อได้ที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.กรัณย์พัฒน์ โทร: 084-2074949
หมายเหตุ:ผู้ที่เคยยื่นคำร้องขอผ่อนผันในปีที่แล้ว ให้ไปรายงานตัวในวันที่กำหนดใน สด.35
 
 

 


ศึกษาต่อ
ผู้สนใจศึกษาต่อ
นักศึกษาปัจจุบัน
คณาจารย์และบุคลากร
หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ภาคพิเศษ
ปฏิทินการศึกษา
ค่าเล่าเรียน
ศูนย์บริการ
สหกิจศึกษา
การจัดการความรู้(KM)
ศูนย์สหกิจศึกษา
ศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์อินเทอร์เน็ต
ศูนย์อาหาร
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
หอพักนักศึกษา
เกี่ยวกับวิทยาลัย
ข้อมูลวิทยาลัย
โครงสร้างองค์กร
ผู้บริหารและคณะกรรมการ
รับรองมาตรฐาน สมศ.
ศิษย์เก่าสัมพันธ์
ดาวน์โหลด เพลง ฟอนต์ โลโก้
อื่นๆ
รางวัลต่างๆ
ภาพบรรยากาศ
ข่าวสารและกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ใบสมัครคณาจารย์
ใบสมัครเจ้าหน้าที่
เสริมสร้างสุขภาพชาว RC
ติดต่อ-สอบถาม
02-462-6111
 

วิทยาลัยราชพฤกษ์   เลขที่ 9 หมู่ 1 ถ.นครอินทร์ ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 © Copyright 2012 by Ratchphruek College. All rights reserved.